Seo­ses töö­või­me­re­formiga muu­tus 2016. aas­tast reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse kor­ral­dus.

Töö­alase reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse sihtrühm on töö­ea­li­sed (16 kuni vana­dus­pen­sio­niiga) isi­kud, kel­lel on tuvas­ta­tud osa­line töö­võime või puue ning kes töö­tab, otsib tööd (sh on töö­tuna arvel) või õpib.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni ees­mär­giks on vähe­ne­nud töö­või­mega ini­m­ese töö­eluks ette­val­mis­ta­mine, tema tööle asu­mine või töö­ta­mise toe­ta­mine. Õpe­ta­takse puude või ter­vi­se­hä­daga toime tulema, aren­da­takse töö­võimet ja aida­takse sobi­tada töö­tin­gi­musi ja koha­neda töö­eluga.

Töö­alast reha­bi­li­tat­siooni osu­ta­takse vas­ta­valt indi­vi­duaal­se­tele vaja­dus­tele, kuid eelkõige juhul, kui vähe­ne­nud töö­või­mega ini­me­sel on tegut­se­misel puude või ter­vi­se­sei­sundi tõttu mit­meid takis­tusi ning ta vajab kor­raga eri­ne­vate spet­sia­lis­tide ehk reha­bi­li­tat­sioo­ni­mees­konna abi.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni vaja­dust hindab Töö­tu­kassa.

 

HINNAKIRI vaata siit - >

Osutatavad teenused

 • füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
 • loovterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • logopeedi/eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • õe teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • psühhiaatri teenus (individuaalteenus)
 • taastusarsti teenus (individuaalteenus)

Meeskonda kuuluvad spetsialistid

 • füsioterapeut
 • tegevusterapeut
 • loovterapeut
 • logopeed/eripedagoog
 • psühholoog
 • sotsiaaltöötaja
 • kogemusnõustaja
 • õde
 • psühhiaater
 • taastusraviarst

 

FaLang translation system by Faboba