Eraelu puudutavaid andmete kaitsmine, kui saadate meile näiteks e-kirja.

 

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. Kui Teie pöördumine sisaldab väga tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt kirjeldate oma terviseprobleemi, saadate saatekirja vms), piirame dokumentidele juurdepääsu majasiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda spetsialistid, kelle tööülesannete täitmiseks on see vajalik.

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.


Vaatamata kehtestatud juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selle küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus (nt politsei, haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Terviseamet, kohus jms) ja põhjendatud vajadus.

 

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

 

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Kirjavahetuse baasil koostatav statistika ja kokkuvõte on umbisikulised ehk neis ei tooda välja pöörduja nime. Eraisikutega peetud registreeritud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.