1. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse (SRT) saamiseks tuleb esimese sammuna esitatada Sotsiaalkindlustusametile (SKA) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti büroos või Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid”

 

Täidetud taotluse võib saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatult, posti teel või viia SKA büroosse. Samuti võib taotlust täita eesti.ee portaalis või büroo klienditeeninduses.

 

Teile sobiva SKA büroo postiaadress või e-posti aadress ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis “Klienditeenindused”.

 

2. SKA otsustab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise teenusele õigustatuse kontrollimisel ja rehabilitatsioonivajaduse hindamisel kogutud andmete alusel.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul (kuni 16-a puudega või puuet taotlev laps ja AK otsusel suunatud isik) või 40 tööpäeva jooksul (16-a ja vanem isik, kes vajab hindamist).
Juhul, kui eelarves ei ole raha SRT eest tasu maksmiseks, võtab SKA isiku enda juurde järjekorda ja teavitab sellest isikut koos otsuse teatavaks tegemisega. Eelarvesse raha lisandumisel teavitab SKA järjekorras olevat isikut järjekorra saabumisest.

 

3. Peale otsuse saamist on inimesel õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Sooviga pääseda rehabilitatsiooniteenusele Benitasse tuleb Teil pöörduda Benita Kodu AS poole teenuse saamise lepingu sõlmimiseks 60 kalendripäeva jooksul arvates otsuse või järjekorra saabumise teate saamisest ja registreerida tel nr 674 4616 või rehabilitatsioon@benita.ee ning saabuda kokkulepitud kuupäeval Benitasse teenusele. Majja olete oodatud juba rehabilitatsiooni nädalale eelneval pühapäeval alates kella 14:00.

 

4. Teenusele tulles tuleb kaasa võtta:

  • Isikut tõendav dokument
  • Kehtiv rehabilitiatsiooniplaan (juhul kui on olemas)
  • Isiklikud asjad (hügieenitarbed, sisejalatsid, mugavad riided majas ja õues liikumiseks ning teenustel osalemiseks)

 

1. Tööalase rehabilitatsiooniteenuse (TRT) saamiseks tuleb esimese sammuna võtta ühendust Töötukassa juhtumikorraldajaga, tema hindab Teie teenusevajadust.

 

2. Teenusevajadus tuvastatud, lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi.

 

3. Peale seda on inimesel õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Sooviga pääseda rehabilitatsiooniteenusele Benita Kodusse tuleb Teil pöörduda 7 päeva jooksul Benita Kodu AS poole tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks tel nr 674 4616 või rehabilitatsioon@benita.ee

 

4. Töötukassa kinnitab tegevuskava ja alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist. Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis. Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

 

5. Teenusele tulles tuleb kaasa võtta:

  • Isikut tõendav dokument
  • Kehtiv rehabilitiatsiooniplaan (juhul kui on olemas)
  • Isiklikud asjad (hügieenitarbed, sisejalatsid, mugavad riided majas ja õues liikumiseks ning teenustel osalemiseks)

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. 


Vajadusel makstakse Teile - olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte - rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu- ja majutustoetust.