Tipptasemel hooldus ja hoolitsus.

Benita Kodu on hubane õen­dus­abi­haigla ning taas­tus­ra­vi­kes­kus, pakume ka diag­noo­si­põ­hist reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nust.

 

 

Ala­tes 1. juu­list 2014.a on Benita Kodu Eesti Hai­ge­kassa ise­seisva stat­sio­naarse õen­dus­abi lepin­gu­part­ner.

Altes 01. jaanuarist 2019.a on Benita Kodu Eesti Hai­ge­kassa koduõenduse lepin­gu­part­ner.

 

Ravi­jär­je­korda regist­ree­ri­misel on vaja­lik pere­arsti või eri­arsti saa­te­kiri "lae alla statsionaarse õendusabi saa­te­kirja vorm" või "lae alla koduõendusteenuse saa­te­kirja vorm". Täp­sem info 674 4608 või haigla@​benita.​ee.

 

Benita Kodu AS osutab Eesti Haigekassa õendusabi teenust meditsiinilistel näidustustel.

 

Benita Ravi­kes­kus asub Tal­linna pii­rist 25 km ehk ca 20-minu­ti­lise auto­sõidu kau­gu­sel, kauni män­ni­metsa kes­kel, Niit­välja gol­fi­kes­kuse lähe­dal.